Logistik, Lean Produktion, Värdeflödesanalys

V-TAB

V-TAB uttryckte ett behov av att kartlägga förbättringsområden i verksamheten i syfte att öka leveranssäkerheten och minska förseningskostnaderna med 40 %.

Chalmers Teknologkonsulter ämnade att åtgärda problemet genom att först genomföra en förstudie

i syfte att förstå verksamheten. Förstudien resulterade i identifiering av ett antal förbättringsområden med förslag på möjliga åtgärder. Projektet fortlöpte med en djupare analys av förseningskostnaderna samt en kartläggning av in- och utflöde i fabriken.
Analysen av förseningskostnaderna i kombination med kartläggningen av in- och utflödet resulterade i tre konkreta förslag på hur förseningskostnaderna skulle kunna minskas. Förbättringsförslagen bestod av att ta fram en ny flödeslayout, planera och fokusera på att få iväg leveranserna med högst förseningskostnad samt implementation av ett nytt IT-system.

 

Logistik, Lean Produktion, Värdeflödesanalys